NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Helse Sør
Helse Midt-Norge
Helse Øst
Helse Nord
Helse Vest
  Seksjon for spiseforstyrrelser
  Beskrivelse av behandlingstilbudet.
  Henvisning til seksjon for spiseforstyrrelser.
  Undersøkelse, diagnose og behandling

Undersøkelse, diagnose og behandling

Pasienter som vil bli prioritert til behandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Avdeling for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssjukehus
Pasienter med BMI < 17,5

Anorexia nervosa
Pasienter med restriktiv anorexia nervosa og bulimisk anorexia nervosa med body mass index (BMI) < 17,5 bør vurderes med tanke på behandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser. I noen tilfeller kan strukturerte pasienter med BMI < 17,5 også behandles ved andre institusjoner dersom institusjonen har etablert et spesifikt behandlingstilbud for denne pasientgruppen. Et slikt spesifikt behandlingstilbud kan bestå av poliklinisk behandling, dagtilbud eller døgntilbud. Det er pr i dag få slike behandlingsplasser utenom Seksjon for spiseforstyrrelser. I hovedsak bør denne pasientgruppen behandles ved Seksjon for spiseforstyrrelser.
Pasienter som har hatt BMI under 17,5 vil ha så stor risiko for tilbakefall at Seksjon for spiseforstyrrelse vanligvis bør ha behandlingsansvar eller delta i behandlingen til pasienten har nådd BMI 19-20. Men dersom det lokale behandlingstilbudet har etablert kompetanse og har struktur til å gjennomføre slik vektøkende behandling kan pasienten overføres før pasienten har nådd BMI 19-20. Det kan være aktuelt å gi veiledning til det lokale behandlingsapparatet for å sikre at slik vektøkende behandling kan gjennomføres lokalt.
Når pasienten har nådd BMI 19-20 er målsettingen å stabilisere vekten og gjennomføre en gradvis overgang til vanlig tilværelse utenfor sykehuset. Denne fasen bør gjennomføres i samarbeid med det lokale behandlingsapparatet. Derved kan det lokale behandlingsapparatet delta i arbeidet med påvisning og eventuelt oppstart av behandling ved begynnende tilbakefall.
Pasienter med BMI > 17,5
Alle pasienter med spiseforstyrrelse og BMI > 17,5 bør kunne behandles på distriktspsykiatriske sentre (DPS) eller tilsvarende. Men det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om pasientens problemstilling er så krevende å behandle at Seksjon for spiseforstyrrelser skal ha behandlingsansvaret eller om seksjonen skal gi veiledning. Det vil bli lagt vekt på om pasienten har eller er i ferd med å utvikle vekstretardasjon, osteoporose eller andre komplikasjoner av sin spiseforstyrrelse.
Bulimia nervosa
Ved bulimia nervosa vil behandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser være aktuelt dersom pasienten har betydelige problemer med hypokalemi eller andre komplikasjoner av spiseforstyrrelsen. Dessuten vil både somatisk og psykiatrisk komorbiditet kunne gi grunnlag for at pasienten skal behandles ved Seksjon for spiseforstyrrelser. Eksempel på somatisk komorbiditet er diabetes mellitus. Pasienter med psykiatrisk komorbiditet bør i utgangspunktet være psykiatrisk utredet før pasienten tas til vurdering med tanke på behandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser. Det kan likevel være aktuelt at Seksjon for spiseforstyrrelser deltar i den diagnostiske utredningen av pasientens tilstand slik at det kan avklares om det primære behandlingsbehovet er relatert til annen psykiatrisk lidelse slik som ved schizofrenitilstander, eller dersom det er grunn til å tro at alvorlig affektiv lidelse er hovedårsak til underernæringen.
Pasienter med spiseforstyrrelse og psykiatrisk komorbiditet der den komorbide tilstand er stabilisert ved behandling slik at spiseforstyrrelsen er hovedproblem er også aktuelle for behandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser. Når pasientens psykiatriske komorbiditet er hovedproblem kan det være aktuelt at Seksjon for spiseforstyrrelser gir veiledning til avdelingen hvor pasienten behandles. I tilfeller hvor både spiseforstyrrelsen og den komorbide tilstanden må behandles samtidig bør der gjøres en avveiing i hvert enkelt tilfelle vedrørende hvor pasienten skal behandles.
Pasienter som kan nyttiggjøre seg gruppebehandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser kan også henvises. Seksjon for spiseforstyrrelser vil ta stilling til om pasienter bør tilbys gruppebehandling på grunn av rett til nødvendig helsehjelp eller fordi gruppebehandling vil være et verdifullt tiltak for å hindre utvikling av mer alvorlig spiseforstyrrelse. Gruppebehandling kan være en del av et behandlingstilbud som i hovedsak gjennomføres av DPS eller annen ekstern behandler.
Overspisingslidelse (Binge eating disorder)
Seksjon for spiseforstyrrelser vil delta i etablering av behandlingstilbudet til pasienter som har overvekt på grunn av overspisingslidelse. Seksjon for spiseforstyrrelser vil ha et avgrenset tilbud til pasienter som har overspisingslidelse etter DSM-4 kriteriene og som kan nyttiggjøre seg behandlingstilbudet ved Seksjon for spiseforstyrrelser. Pasienter med behandlingskrevende overvekt bør som hovedregel gjennomgå utredning for overvekt før de viderehenvises til Seksjon for spiseforstyrrelser. Dersom det er klart av søknaden at pasienten fyller DSM-4 kriteriene for overspisingslidelse kan henvisningen sendes direkte til Seksjon for spiseforstyrrelser

Merk:
Informasjon om undersøkelse, diagnose og behandling på denne side er utformet som generell og allmenngyldig informasjon.

I et pasientforhold vil behandlingsopplegget bli utformet individuelt for hver pasient av behandlende lege / psykolog i samråd med pasienten.

NKNS fraskriver seg erstatningsrettslig ansvar på grunnlag av informasjon på våre sider .
 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift