NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Kontaktinformasjon
Aktuelle saker
Representanter
Aktivitetskalender
Møtereferat
  Referat fra møte 30.11.09
  Referat fra møte i Bodø 13. og 14.02.08
  Referat fra møte i Sandefjord
  Referat fra møte i Tromsø 16.06.05
  Workshop om nevropsykiatri/nevropsykologi og spiseforstyrrelser 8. mars 2005
  Referat fra møte i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, 16.juni 2004
  Referat fra møte i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, 8. mars 2005
Organisering
Nasjonal koordinator
Regionalkoordinatorer

Referat fra møte i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, 16.juni 2004

Sted: Auditoriet i gamle Psykiatrisk klinikk. Haukeland Sykehus.
Tid: Onsdag
16. juni 2004, kl. 10 – 16.
Deltagere: Se vedlagt deltagerliste.

Referent: Mia Sve

Nasjonal koordinator Sigrid Bjørnelv ønsket
velkommen, og det ble foretatt en kort presentasjon av møtedeltakerne.


Sak 1. Orientering fra møte med Shdir : Det ble
referert kort fra møtet med Shdir 23. april 2004. Sosial- og helsedirektoratets
opprinnelige tanke var å samle fagfeltet innad i regionene. Regional koordinator
ble utnevnt, og dennes ansvar var å kartlegge behovene i sin region. Shdir satte
av ca. 300 000 kroner til hver region, og disse midlene var først og fremst
øremerket tiltak knyttet til nettverksbygging. Gjennom å etablere en arena for
samhandling var tanken å bygge opp kompetanse internt. Det skal sikres en
forankring i alle foretak og enheter. Utfordringen ligger blant annet i å finne
gode lokale løsninger, og å få alle med (BUP, voksne og somatikken). Ut over
dette står regional koordinator fritt innenfor rammene.

Når det gjelder
midler for inneværende år, er fristen for å søke disse satt til 1. august. I
følge Turid Moseid vil det ikke være problematisk om søknaden ikke er inne før
1. september. En utsettelse skyldes at brev sendt ut fra Shdir enda ikke har
nådd frem til de regionale koordinatorene. Dette, kombinert med nært forestående
sommerferie, gjør det vanskelig for mange å få søknaden inn til 1. august. Det
ble enighet om at videre brev fra Shdir heretter vil bli sendt ut med kopi til
regionale koordinatorer.

Videre ble det diskutert rundt de regionale
koordinatorenes rolle i forhold til rapportering av brukte midler. Regnskap for
store summer tar tid, og fordeling av midler til andre enheter vanskeliggjør
ytterligere. Det ble fremmet forslag om en direkte rapportering fra Hf til
Shdir. Dette skulle Moseid ta med seg tilbake til direktoratet.


Sak 2. Navn, forkortelse og logo: Deltakerene ble enige
om at NKNS var en hensiktsmessig forkortelse. Når det gjelder logo, oppsto det
noe debatt i forhold til nytteverdien. Ut fra intensjonen om et synlig nettverk,
ble det likevel enighet om å kontakte et reklamebyrå for hjelp med utformingen.
En logo vil kunne benyttes på vår nettside, og også i forhold til markedsføring.


Sak 3. Etablering av nettsted: Hensikten med nettsiden
er å gi oversikt, samt å bedre tilgjengeligheten. Viktig at allmennleger kan
finne frem til behandlingsalternativer rundt om i Norge. Det må komme frem hvem
som kan kontaktes hvor. Nettstedet skal inneholde informasjon om hvem som er
regionale koordinatorer i de ulike regionene, og hvem som er kontaktpersoner
hvor. Siden bør også inneholde generell informasjon, samt opplysninger om hva
som skjer i forhold til spiseforstyrrelser i Norge.

Regionale
koordinatorer har ansvar for å skaffe oversikt i egen region, og å for å sette
dette på papiret. Hvem er det naturlig å henvise hvor i hvilken region.


Det ble fremsatt tanker om å ha to utgaver av nettsidene; en intern for
oss, og en eksten for andre interesserte.

Sak 4.
Avdeling for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssykehus:
Bjarte Subhaug presenterte avdelingen som består av fire avsnitt
(spiseforstyrrelser, alderspsykiatri, konsultasjonsteam og senter for traumatisk
stress og vold). Avdelingen er i ferd med å etablere Regional
kompetansesenterfunksjon.

Sak 5. Om barnepsykiatri og
samarbeid: Annicken Ulvik orienterte om erfaringer innen barnepsykiatrien, og
deres samarbeid med andre relevante aktører innen fagfeltet.

Sak
6.
Videre møteplan: Neste møte i NKNS vil finne sted i Midt-Norge 2.
september. Deretter står Helse Øst for tur med møte i Oslo 18. november. Program
for møtene kommer senere. Alle oppfordres til å komme med innspill i forhold til
aktuelle tema.

Sak 7. Videreutdanning for
miljøterapeuter: Sigrid Bjørnelv orienterte om planer rettet mot videreutdanning
på universitetsnivå for miljøterapeuter som arbeider med behandling av alvorlige
spiseforstyrrelser. Miljøterapeuter har pr. i dag ingen tellende utdanning ut
over generell videreutdanning i psykiatri. Man ser foreløpig for seg en
utdanning over to år, med et kull på 20 personer. Gjennomført studie vil gi 60
studiepoeng. Inntakskrav vil blant annet være klinisk praksis og yrkesaktivitet
innenfor arbeidsområdet gjennom hele utdanningen.

Sak
8.
Fritt sykehusvalg i BUP: Lars Hammer tok denne saken opp til debatt
på bakgrunn av eksempler på uklarhet i forhold til ansvar og lovverk. Pasienter
skal få tilgang på tilbudene som er best utviklet, og tilgjengeligheten skal
være høy. Det er uklart om vi kan si nei til en pasient selv om man opplever å
ikke ha kapasitet. Dersom man setter pasienten på venteliste, overtas samtidig
ansvaret. Dersom ventelistegarantien gjør at pasienten må tilbys annet
behandlingstilbud, som eksempel utenlandsopphold, må sykehuset der pasienten har
stått på venteliste betale for dette. Denne ordningen kan synes å være urimelig,
og kan også virke mot sin hensikt ved at sykehus vegrer seg for å motta
pasienter fra andre fylker. Hver region ble oppfordret til å organisere seg
godt, sørge for å skape og videreutvikle behandlere, organisere poliklinisk
tilbud slik at noen behandlere får ansvar for behandling av denne
pasientgruppen. Dette på bakgrunn av volum/kvalitet- tankegangen.


Operasjonaliserte kriterier over hva som defineres som alvorlig, hva som
kan behandles i 1.-linjen, 2.-linjen etc. mangler. Når bør pasienter vurderes
søkt over til behandling under et annet nivå. Nasjonale indikatorer ble
etterspurt. Videre ble det poengtert at ”lengste forsvarlige ventetid”
praktiseres ulikt. Turid Moseid skulle ta dette opp med direktoratet.


Sak 9. Spiseforstyrrelser ved diabetes. Stein Frostad
holdt et interessant innlegg om dette temaet. Han er en av bidragsyterne av en
brosjyre utarbeidet etter oppdrag fra Norges diabetesforbund. Brosjyrens tittel
er: Spiseforstyrrelse ved diabetes. Forekomst, diagnostikk og behandling.
Ytterlige informasjon om dette vil bli ettersendt. Frostad avsluttet med
følgende forespørsel: Hvem kan/vil delta i arbeidet med å etablere og
videreutvikle et behandlingstilbud til denne pasientgruppen?

Møtedagen
ble avsluttet med informasjon om spesialenheten for spiseforstyrrelser ved
Haukeland. Vi fikk også en omvisning i postens trivelige lokaler. Takk til alle
involverte i personalgruppa som bidro til en fin avslutning av møtedagen! 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift