NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Kontaktinformasjon
Aktuelle saker
Representanter
Aktivitetskalender
Møtereferat
  Referat fra møte 30.11.09
  Referat fra møte i Bodø 13. og 14.02.08
  Referat fra møte i Sandefjord
  Referat fra møte i Tromsø 16.06.05
  Workshop om nevropsykiatri/nevropsykologi og spiseforstyrrelser 8. mars 2005
  Referat fra møte i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, 16.juni 2004
  Referat fra møte i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, 8. mars 2005
Organisering
Nasjonal koordinator
Regionalkoordinatorer

Referat fra møte i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, 8. mars 2005

Sted: Radisson SAS Airport Hotel
Deltagere: Mildrid Valvik, Birgit Rydså, Vibeke Stalsberg; Jan Rosenvinge, Stein Frostad, Jorunn Torgauten, Øyvind Røe, Kari-Brith Thune-Larsen, Åse Minde, Kari Rød, Bjørg Lamark, Peer Nicolay Jørgensen, Hilde Thomassen, Kirsten Djupesland, Camilla Gåre, , Monika Otterstad Sund, Sigrid Bjørnelv og Mia Sve.
Referent: Mia Sve

Møtet ble innledet av Sigrid Bjørnelv. Det ble presisert at fokus for møtet var gjennomgang og diskusjon av resultatene av arbeidet utført på Geilo 7.-8. februar. Arbeidsgruppa hadde følgende sammensetning:
BUP
Vibeke Stalsberg, Helse Nord
Kjersti Brænne, Helse Midt
Anniken Ulvik, Helse Vest
Kirsten Djupesland, Helse Sør
Inger Halvorsen, Helse Sør

VOP
Mildrid Valvik, Helse Nord
Henrik Lundh, Helse Midt
Stein Frostad, Helse Vest
Kari Rød, Helse Øst

Se vedlegg merket ”prioritering” for ytterligere informasjon om gruppas arbeid. Et trekk som fremstår som tydelig, er at det er større likhet i BUP-systemet enn i VOP. Det ble også klart at selv om de ulike regionene benytter seg av de samme begrepene, er det likevel store forskjeller i innhold og/eller størrelse (som eksempel nevnes DPS, omsorgsnivå, sykehusnivå (tilgang på somatisk kompetanse/behandling)). Det bør arbeides med å finpusse formuleringer slik at definisjonene blir like i de ulike helseregionene. Vi vil også trenge felles jus i forhold til dette.

VOP hadde åpnet med en diskusjon rundt primærdiagnose (hvem og hva bør prioriteres), hva er hovedproblemet? Konklusjonen ble at pasienten uansett må ses som en helhet. En kombinasjon av flere kriterier under samme ”tidsramme” (se figur i vedlegg med rettelser), vil kunne endre tidsrammen for når pasienten bør taes inn til behandling. Behandlingstilbudet bør gis innenfor spesialisthelsetjenesten, men ikke nødvendigvis på en spesialavdeling. Stein Frostad vil forfatte et skriv som inneholder en oversikt over symptom som utløser hjelp fra spesialisthelsetjenesten (vil også inkludere pasienter med overspisingslidelser).

Det ble videre ytret ønske om at SHdir kontaktes med spørsmål om strategiplanen. Det er ønskelig med en opprydning i forhold til denne. Videre er det behov for en avklaring knyttet til 3.-linjenivå; - dette henger nøye sammen med økonomi. Det spørres om vi har vært flinke nok til å synliggjøre behov i denne sammenheng. NKNS bør vurdere å be om et møte, eventuelt forfatte et brev, i forhold til dette.

Når det gjelder behandling av pasienter med Bulimia Nervosa, etterspørres studier på prognosetap i forhold til nysyke. I hvilken grad er det her snakk om behov for rask behandling? Har det betydning om behandling iverksettes etter 3, 6 eller 12 måneder? Hva med tilleggsproblematikken relatert til lidelsen (så som sosiale og/eller økonomiske problem)?

Spørsmål om hvem som har ansvar for å gi et behandlingstilbud til pasienter med tvangsspising/ overspisingslidelser ble også diskutert. Vil det være naturlig at 2.-linjetjenesten får dette ansvaret? Et annet alternativ kan være vanlige psykiatriske poliklinikker; eventuelt med veiledning fra 3.-linjetjenesten. Det avgjørende spørsmålet også i denne sammenheng, vil være hva som kan betegnes som adekvat behandling.


Videre møteplan:

Neste møte i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser vil bli i Tromsø den 16. juni. Det er et ønske fra Turid Moseid om at Jan Rosenvinge da legger frem ….. (hva for noe?)

17. november vil vi ha et møte på Modum Bad.

Det er også ønskelig med et møte i september. Det ble orientert om ECED konferanse i Innsbruck 7.-9. september. Det har vært diskutert om det kunne være et alternativ å knytte et møte til denne konferansen. Pris for deltagelse er enda ikke offentliggjort, noe som vanskeliggjør vurdering knyttet til økonomi/nytteverdi. Det oppfordres uansett til deltagelse, ettersom dette erfaringsvis gir stort faglig utbytte.


Andre aktuelle datoer:

Øyvind Rø vil levere sin prøveforelesningen 12. mai kl. 17.15 aud. øyeavd. Ullevål universitetssykehus. Selve disputasen over avhandlingen "Short term outcome of longstanding eating disorders" vil finne sted 13. mai kl. 10.15 i aud. lab. bygget også på Ullevål sykehus.


Øyvind orienterte også om et kommende kurs om spiseforstyrrelser og idrett. Dato for dette er 23. juni, og Jorunn Sundgot Borgen står for det faglige innholdet. Vet vi hvor, pris eller annet?


Eventuelle tilføyelser kan rettes til Mia Sve på telefon 7483 9955/4824 2070, eller på
e-post: Mia.Sve@hnt.no.

Med vennlig hilsen:
Sigrid Bjørnelv
Nasjonal koordinator

Mia Sve
Fagkonsulent 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift